Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdensde bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrechtdoor de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bijherroeping

Artikel 10 - Uitsluitingherroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakomingen extra garantie

Artikel 13 - Leveringen uitvoering

Artikel 14 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 -Klachtenregeling

Artikel 17 -Geschillen

Artikel 18 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

Indeze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullendeovereenkomst:een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of dienstenverwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitaleinhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derdepartij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.    Bedenktijd: de termijnwaarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden dieverband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Digitale inhoud: gegevens die indigitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst diestrekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoudgedurende een bepaalde periode;

7.    Duurzamegegevensdrager:elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemerin staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan opeen manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die isafgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigdereproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid vande consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.    Ondernemer: de natuurlijke ofrechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten opafstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst opafstand:een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in hetkader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van deovereenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voorherroeping:het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voorherroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als deconsument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voorcommunicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van eenovereenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfderuimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van deondernemer

Autohouders.nl,onderdeel van Swerty (statutaire naam, eventueel aangevuld met handelsnaam);

Treubstraat 41,2221AM te Katwijk

Telefoonnummer:0639438848

E-mailadres: info@autohouders.nl

KvK-nummer: 52267717

Btw-identificatienummer:NL850369630B01

 

Artikel 3 -Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn vantoepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomenovereenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.    Voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consumentbeschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal deondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welkewijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij opverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    Indien de overeenkomst op afstandelektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat deovereenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaardenlangs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld opzodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan wordenopgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs nietmogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordenaangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan wordenkennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg ofop andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    Voor het geval dat naast dezealgemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden vantoepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing enkan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepenop de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.    Indien een aanbod een beperktegeldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk inhet aanbod vermeld.

2.    Het aanbod bevat een volledige ennauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/ofdiensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordelingvan het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van deaangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingenof kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanigeinformatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingenzijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 -De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, ondervoorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaardingdoor de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gesteldevoorwaarden.

2.    Indien de consument het aanbod langselektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langselektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan deconsument de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronischtot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorischemaatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgthij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    De ondernemer kan zich binnenwettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijnbetalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren dievan belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om deovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling ofaanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    De ondernemer zal uiterlijk bij leveringvan het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgendeinformatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op eentoegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,meesturen:

a.    de voorwaarden waaronder en de wijzewaarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel eenduidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b.   de informatie over garanties en bestaandeservice na aankoop;

c.    de prijs met inbegrip van allebelastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover vantoepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering ofuitvoering van de overeenkomst op afstand;

d.   de vereisten voor opzegging van deovereenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of vanonbepaalde duur is;

e.    indien de consument eenherroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.    In geval van een duurtransactie isde bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1.    De consument kan een overeenkomstmet betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd vanminimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag deconsument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave vanzijn reden(en) verplichten.

2.    De in lid 1 genoemde bedenktijd gaatin op de dag nadat de consument, of een derde, die niet de vervoerder is, hetproduct heeft ontvangen, of:

a.    als de consument in eenzelfdebestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of eenderde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij deconsument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeftgeïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijdweigeren.

b.   als de levering van een productbestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument,of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeelheeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdensde bedenktijd

1.    Tijdens de bedenktijd zal deconsument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal hetproduct slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, dekenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunthierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecterenzoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.    De consument is alleen aansprakelijkvoor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaanmet het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.    De consument is niet aansprakelijkvoor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bijhet sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrechtdoor de consument en kosten daarvan

1.    Alsde consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen debedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnigewijze aan de ondernemer.

2.    Zosnel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij ditaan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeftaangeboden het product zelf af te halen. Deconsument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij hetproduct terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.    De consument zendt het product terugmet alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originelestaat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke enduidelijke instructies.

4.    Hetrisico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van hetherroepingsrecht ligt bij de consument.

5.    Deconsument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

6.    Deconsument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering vanniet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.    hijvoorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met hetbeginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.   hijniet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijntoestemming; of

c.    deondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

7.    Alsde consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullendeovereenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 -Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.    Alsde ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronischewijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld eenontvangstbevestiging.

2.    De ondernemer vergoedt allebetalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door deondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijlddoch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroepingmeldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hijwachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot deconsument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welktijdstip eerder valt.

Autohouders.nl © 2019

Contact opnemen

Vul onderstaande velden in om een bericht te versturen.

Onze locatie(s)

Brederodestraat 49
2406WZ Alphen aan den Rijn
(geen bezoekadres)

KvK nummer: 52267717

06 23300258